Home Parochiezaal Verhuur Kalender Links Contacteren
 
Huishoudelijk reglement
Versie 0.0 – dd. 8-12-2012
aanvraagformulier materiële steun

AANVRAAG

 1. De zaal staat ter beschikking van alle organisaties en voor alle activiteiten die niet strijdig zijn met de parochiale doelstellingen en de hieraan verbonden morele principes.
 2. Het gebruik van één van de onderscheiden zalen is mogelijk na een schriftelijke aanvraag of mail met vermelding van de verantwoordelijke.
 3. De aanvrager treedt op in naam van zijn persoon of van zijn vereniging en draagt de verantwoordelijkheid voor het naleven van het huishoudelijk reglement
 4.  De aanvrager krijgt bevestiging of een contract  toegestuurd. Een dubbel van het contract moet gedateerd en ondertekend teruggestuurd worden en het eventueel gevraagde voorschot moet betaald zijn binnen de vooropgestelde termijn, dan pas wordt de zaal toegewezen.
 5. Wie een zaal aanvraagt moet dit doen in de hoedanigheid van of namens  de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde ruimte niet laten gebruiken door derden. Indien zou blijken dat de gegevens,die door de aanvrager werden verstrekt, onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten onrechte  een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, zal een sanctie toegepast worden. De verbruiksprijs zal vermeerderd worden met een bedrag van 50 euro. Bewijsmateriaal betreffende de identiteit van de organisator en de aard van de activiteit kan gevraagd worden.

PRIJZEN

 • Grote bovenzaal: 60,00 euro
  • opkuis bovenzaal: 15,00 euro
 • Benedenzaal :
  • info vergaderingen : 75,00 euro
  • recepties, familiefeesten, sneukeltoer, ... : 115,00 euro
  • sport en clubfeesten: 135,00 euro
  • opkuis benedenzaal: 35,00 euro

De zaal is ter beschikking van 9 u. ’s morgens tot 5 u. ’s morgens de dag nadien. Het is steeds mogelijk dat er een waarborg gevraagd wordt.

contact voor bezichtigen zaal
Johan Heynssens
gsm 0495 37 46 80

De zaal dient 3 weken op voorhand betaald te zijn.

De opzegging van een afspraak kan: tot één maand voor datum van gebruik: zonder onkosten, nadien mits betaling van 50,00 euro.
Indien de VZW parochiale Werken van de Parochie Oosteeklo  door overmacht de ruimte niet ter beschikking kan stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding  kunnen gevraagd worden. Enkel het voorschot wordt terug betaald.

GEBRUIK

De sleutels kunnen vanaf 9 uur afgehaald worden bij:

- Bakkerij Thomalyne, Koning Albertstraat  4
- Slagerij Bart & Els, Oosteeklodorp 14
- VDsoft, Koning Albertstraat 8

 1. Het maximum aantal personen toegelaten in de beneden zaal is 150, de grote bovenzaal 60 en de kleine boven zaal 15.
 2. Bij het gebruik van de zaal dient men zich te beperken tot het verantwoord verbruik van water, elektriciteit en verwarming.
 3. De huurder verbindt zich er toe alle veiligheidsregels in acht te nemen, hij blijft verantwoordelijk voor om het even welke aangerichte schade ten gevolge van zijn inrichting of gebruik. Hij wordt aangeraden een gepaste verzekering hiervoor af te sluiten.
 4. De huurder staat zelf in voor het in regel stellen met de vergunningen voor muziek en andere , onderworpen aan taksen van SABAM.
 5. Voor de parochiezaal gelden de gemeentelijke voorschriften inzake sluitingsuur en nachtlawaai. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle overtredingen van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke of nationale reglementen of wetgevingen.
 6. Bij het betreden van de zaal zal de organisator zich vergewissen van de toestand van het lokaal. Indien op dat ogenblik een beschadiging wordt vastgesteld, zal de organisator dit onmiddellijk melden aan de zaalverantwoordelijke of een ander bestuurslid van de parochiezaal
 7. Verwarming en elektriciteit zijn inbegrepen in de huurprijs.

  -in de beneden zaal zijn er:
  150 stoelen, 28 tafels ,7 statafels ter beschikking

  -in de keuken zijn er:
  3 frigo's, elektrisch fornuis met warme luchtoven, warm water
  water en bierglazen
  Er is een kabeldoorvoer beschikbaar van de keuken naar buiten.

  borden , tassen , bestek en koffiezet kan eventueel aan een vereniging gehuurd worden.

De organisator dient alle door de gebruikers veroorzaakte schade onmiddellijk te melden en integraal te vergoeden. 

Herstellingen geschieden in opdracht van VZW parochiale werken van de parochie Oosteeklo. De organisator of derden die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging, zullen de kosten hiervan vergoeden op eenvoudige voorlegging van de staat der uitgevoerde werken. Buitengewone schoonmaak kan aangerekend worden aan 25 euro per uur.

 1. Het rookverbod dient gerespecteerd te worden.
 2. De uitgangen dienen steeds te worden vrijgehouden.
 3. Niets mag aan de deuren, vensters, gordijnen of muren worden opgehangen; aankondigingen worden enkel op de prikborden aangebracht.
 4. Wie de beschikbare glazen gebruikt , zorgt ervoor dat het aantal en soort niet veranderen. Gebroken glazen worden door de gebruiker vergoed.
 5. Tafels en stoelen worden niet van de ene naar de andere zaal overgebracht.
 6. Wie één van de bovenzalen huurt, gebruikt de achteringang (kant kerk), en niet de grote ingang.

NA GEBRUIK

 1. Na gebruik van één van de zalen dienen alle persoonlijke materialen verwijderd te worden , glas, blik, papier en karton, afval van etensresten, ook de meegebrachte en gevulde  vuilzakken worden meegenomen.
 2. Schoonmaak
  1. de huurders die zelf schoonmaken, zullen minstens de vloeren dweilen ( vegen volstaat niet ), tafels en stoelen proper terug plaatsen op de karren. De toiletten, spoelbakken, keuken en de gebruikte glazen reinigen.
   Er is kuisgerei aanwezig is maar geen kuisprodukten.
  2. de huurders die niet zelf schoonmaken zullen tafels en stoelen reinigen en ze stapelen op de voorziene plaats. Glazen dienen te worden afgewassen.
  3. de huurder van één van de bovenzalen zullen ook de trappen, de hal en de toiletten schoonmaken.
  4. wij vragen met aandrang dat bij het schoonmaken tafels en stoelen opgelicht worden om ze te verplaatsen: het is niet toegestaan ze over de vloer te schuiven.
 3. De sleutels dienen teruggebracht waar ze afgehaald werden, op het uur en op
  het adres zoals afgesproken bij de verhuur.

Lichten worden gedoofd en verwarming wordt afgezet. De gebruiker gaat na of alle ramen goed gesloten zijn, en sluit alle deuren met de sleutel.

Bij het niet naleven van de punten, vermeldt in het huishoudelijk reglement,  kan het  gebruik van de parochiezaal in de toekomst aan de betrokkene(n)
geweigerd worden.


Het Bestuur

Versie 0.0 – dd. 8-12-2012 vervangt alle voorgaande.

Geluidsinstallatie nodig?

Als huurder van de parochiezaal kunt u een gebruiksvriendelijke geluidsinstallatie huren voor uw activiteit.

Deze installatie is geschikt voor o.a.

 • Presentatie
 • Quiz
 • Muzikale begeleiding van sport of dansactiviteit
 • Achtergrondmuziek
 • ...

De installatie is niet geschikt voor dansfeesten of discobar. Dit is mogelijk op aanvraag.
Er is geen muziek aanwezig, u dient eigen CD's, USB of MP3-speler (mini-koptelefoonaansluiting) mee te brengen.

De installatie wordt steeds door ons geplaatst en terug opgehaald.

PRIJS: 40 euro excl. BTW per evenement

Interesse of specifieke wensen? Mail info@amusivent.be of bel naar 0497 038 116.